« Konto firmowe z debet… | Strona domowa | Rynek prywatnych firm… »

Wszystko o ryzykownych kredytach dla przedsiębiorców

czwartek, 09 marzec 2017 at 11:45 am. Użyte znaczniki: , , , , ,

Przedsiębiorca każdego dnia podejmuje kluczowe decyzje, ważne z punktu widze¬nia prawidłowego funkcjonowania prowadzonej działalności gospodarczej. Tym lepsze i bardziej trafne będą te decyzje, im większą będzie dysponował wiedzą pozwalającą na przewidzenie skutków podejmowanych działań. Zaciągnięcie kredytu czy wybór innej formy zewnętrznego finansowania należy do tych kroków, które powinny być szczególnie dobrze przemyślane. Uzyskanie w odpowiednim momencie dodatkowych, środków pieniężnych -z jednej strony -sprzyja rozwojowi firmy, pozwala w porę uniknąć problemów z regulowaniem bieżących płatności, jednak - z drugiej strony - nadmierne zadłużenie i niekontrolowany wzrost kosztów związany z jego obsługą może doprowadzić do upadłości. Do podstawowych, a jednocześnie najbardziej ryzykownych obszarów działalności banków należy udzielanie kredytów, dlatego też w Prawie bankowym obowiązującym w Polsce poświecono mu wiele uwagi.

Z punktu widzenia klientów wnioskujących o kredyt szczególnie istotny jest artykuł 70 ustawy. Zgodnie z nim możliwość przyznania kredytu uzależniona jest od posiadania przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, czyli zdolności do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.

Klient banku - wnioskodawca jest zobowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania takiej oceny Pomimo braku zdolności kredytowej bank, w wyjątkowych sytuacjach, może udzielić kredytu, gdy ustanowione zostanie szczególne zabezpieczenie. Nowa firma musi dodatkowo przedstawić wiarygodny biznesplan. Natomiast od firmy, która już funkcjonuje na tynku, ale przejściowo utraciła zdolność kredytowa, wymagane jest przedstawienie planu naprawczego. Prawo bankowe określa szczegółowo wszystkie elementy, które muszą być zawarte w umowie kredytowej. W trakcie procesu podejmowania decyzji przez banki istnieje obowiązek identyfikacji podmiotów powiązanych z firmą wnioskującą o udzielenie kredytu oraz oceny ich sytuacji finansowej. Chodzi tu o powiązania o charakterze kapitałowym, organizacyjnym, personalnym a także gospodarczym, które mogą mieć istotny wpływ na wypłacalność potencjalnego kredytobiorcy. W związku z tym, na etapie rozpatrywania wniosku kredytowego, pracownicy banku pytają wnioskodawców o występowanie takich relacji. Jeśli na przykład firma posiada 80% udziałów w innej spółce, to ta spółka jest traktowana jako podmiot powiązany i konieczne jest zbadanie również jej sytuacji finansowej. Bezpieczeństwu depozytariuszy i całego systemu bankowego służą też normy koncentracji zaangażowania, czyli ograniczenie wysokości udzielonych kredytów w stosunku do poziomu kapitałów własnych banku. W praktyce oznacza to, że nic można udzielić jednemu klientowi tak dużego kredytu, iż w przypadku jego niewypłacalności zagrożona byłaby płynność banku.